Co je jinak v  Montessori ?

Respektování osobnosti dítěte a jeho přirozeného vývoje, uplatňování jiného přístupu ve vzdělávání.

Zaměření na dítě - vychází z individuálních potřeb, podchytí dítě v každé fázi jeho vývoje, nabízí tolik mezikroků k pochopení učiva, kolik dítě potřebuje, z toho plynoucí větší zájem dětí o nové informace.

Děti jsou hodnoceny slovně. Nesoutěží.

Klade se důraz na samostatnost, děti jsou vedeny k samostatnému rozhodování a zodpovědnosti za svou práci.

Dítě pracuje samostatně ve svém vlastním tempu.

Při práci s pomůckami děti pochopí učivo mnohem lépe.

Děti jsou připraveny k celoživotnímu učení a schopny uplatnit se, nejsou závislé na svém hodnocení zvenčí, nachází smysl života samy díky vnitřní motivaci se zohledněním a uvědoměním si svých schopností a dovedností.

Vyrůstají v samostatné a sebevědomé osobnosti dodržující jasná pravidla.

Je dán prostor k hlubší spolupráci rodiny a školy.


Práce v Montessori třídě: 

Připravené speciální pomůcky s okamžitou zpětnou vazbou pro dítě, které v průběhu učení zapojuje více smyslových kanálů.

Práce a učení jsou individualizovány a odpovídají stupni vývoje dítěte.

Učitel jako průvodce ("ukaž mi, abych to dokázal sám").

Dětí se učí pro radost (objevují rády vše nové)

Děti jsou aktivní, hovoří nebo spontánně pracují potichu, mají volnost pohybu.

Hodnocení podle vývoje, přehled zvládnutých dovedností (tzv. mapy pokroku, pomáhají popsat úrovně dovedností).

Děti mají radost z učení a poznávání.