Individuální vzdělávání

Předškolní děti s povinnou předškolní docházkou mohou zažádat o individuální vzdělávání ve spádové oblasti ideálně do konce května. Více informací na webu/FB

Výtah k individuálnímu vzdělávání v předškolním roce z dokumentu MŠMT:

Informace o povinném předškolním vzdělávání - rodiče.pdf

 

 

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

  • individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.

 

Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

Vzor oznámení: https://www.msmt.cz/file/40602/