VALNÁ HROMADA

 

Montessori Opava, spolek

Stratilova 1546/26, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 22868763,

zve všechny členy

 

NA VALNOU HROMADU,

která se uskuteční

 

21.6.2016 v 17:30 hodin

v prostorách Montessori centra, Horní náměstí 48, Opava

 

Program:   

1. informace o činnosti spolku  za uplynulé období

2. rozhodnutí o způsobu rozdělení sponzorských darů od členů spolku, resp.rodičů žáků ZŠ Nový svět.

(Odůvodnění výboru spolku: Důvodem návrhu je skutečnost, že stávající forma rozdělování finančních prostředků ve prospěch Základní školy Nový svět prostřednictvím účtu spolku je s přibývajícím objemem financí časově a administrativně nevyhovující. Jako nevyhovující se zároveň jeví nepoměr mezi povinnostmi spolku a jeho odpovědností vůči pedagogům Základní školy Nový svět, na straně jedné, a požadavky spolku na chod školy, které byly a jsou doposud mimo jakoukoli pravomoc spolku, na straně druhé. Výbor tedy navrhuje, aby finance poskytnuté spolku rodiči žáků Základní školy Nový svět spravovala osoba s přímou vazbou na školu, tedy nikoliv spolek. Výbor dále navrhuje, aby po využití všech finančních prostředků na tzv. „školním účtu“ byl tento účet zrušen.)

3. různé

 

Výbor spolku Montessori Opava